Śledź nas na Facebooku

Regulamin zamówień na stronie internetowej www.bluenature.pl

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

Blue Nature – Firma Betterware Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Kwitnącego Sadu 9, , zarejestrowaną Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem KRS 0000358833, o numerze NIP 7010241855 oraz REGON 142474506.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Blue Nature (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Blue Nature) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana na stronie internetowej www.bluenature.pl, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.


II.  PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.    Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.bluenature.pl
2.    Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta z Blue Nature są:

a)    telefon – 22 318 33 33
b)    email: kontakt@bluenature.pl
c)    adres korespondencyjny: Betterware Polska Sp. z o.o. , ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków

3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.

4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

5. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta,
- w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Blue Nature,

6. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie. W przypadku gdy część zamówionego towaru nie jest aktualnie dostępna Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i od jego decyzji zależy czy zamówienie ma oczekiwać na skompletowanie, ma być wysłane niepełne bądź czy zamówienie ma być anulowane. 

7. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia informując Blue Nature telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia.

8. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Blue Nature za pośrednictwem kuriera FEDEX pod adres wskazany podczas składania zamówienia.

9. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

10. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, maksymalnie wynosi 14 zł.

III. CZAS DOSTAWY

Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa do 5 dni roboczych, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient jest informowany telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

IV. PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji. 

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- należność pobiera kurier 
- płatności on-line: obsługiwane są przez serwis Przelewy24, który gwarantuje bezpieczeństwo transakcji płatniczych, także transakcji transgranicznych.

Dane do wpłaty uzupełniane są automatycznie, więc nie ma możliwości pomyłki. Klient zostaje automatycznie połączony z wybranym Bankiem i dokonuje transakcji po zalogowaniu do swojego konta bankowego.

3. Blue Nature zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

V. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Produkty Blue Nature dostarczane są do Klientów bez wad i obejmuje je gwarancja, na podstawie której mogą być składane następujące rodzaje reklamacji:

a) Gwarancja jakości Blue Nature
Klient ma prawo do zwrotu kupionych towarów w terminie 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, że produkt nie jest zniszczony.
b) Reklamacje wynikające z ukrytych wad produktów 
Klient ma prawo do zwrotu produktów, których ukryta wada została ujawniona w ciągu jednego roku od daty zakupu.
c) Reklamacje ilościowe
W razie stwierdzenia w obecności kuriera braku produktu, Klient niezwłoczne informuje o tym fakcie Blue Nature. Reklamacje ilościowe mogą zostać zgłoszone pisemnie na adres kontakt@bluenature.pl wyłącznie w ciągu 3 dni od otrzymania paczki przez Klienta.
d) Pomyłki asortymentowe

Wynikają z błędów Blue Nature podczas pakowania zamówienia.

2.  Klient przesyła produkt reklamowany pocztą na adres: Betterware Polska Sp. z o.o. , ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków paczką ekonomiczną wraz z wypełnionym drukiem reklamacji.
(do pobrania tu)
 
3. Po uznaniu reklamacji Blue Nature prześle Klientowi towar pełnowartościowy. Jeśli to nie będzie możliwe, Blue Nature zwróci pieniądze.

4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Blue Nature zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. Gwarancja nie obejmuje:

- produktów, które zostały zniszczone lub uszkodzone świadomie lub wskutek niewłaściwego ich stosowania,
- zwrotu pojedynczych składników zestawów lub ofert  łączonych.

6. Informujemy, iż w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r poz. 827) Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie czternastu  dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.    Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi  poinformować Blue Nature o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia    (na przykład pismo wysłane pocztą na adres ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@bluenature.pl).

4.    Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, Blue Nature prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

5.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Blue Nature zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostało poinformowane o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7.    Zwrotu płatności Blue Nature dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.    Klient odsyła produkty na adres: Betterware Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8,05-800 Pruszków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Blue Nature o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9.    Produkty, które zwraca Klient muszą być oryginalnie zapakowane i nie mogą nosić śladów użycia np. opakowania nie mogą nosić śladów otwierania, z nienaruszonym opakowaniem foliowym, jeśli takie posiada.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Blue Nature, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych.

2.    Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Blue Nature nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3.    Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Blue Nature zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5.    Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte  w zakładce „Polityka prywatności” na stronie www.bluenature.pl.

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Blue Nature a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta z serwisu  dostępnego pod adresem internetowym www.bluenature.pl.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Blue Nature. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej www.bluenature.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

4. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.